Browser Doesn't support JavaScript,Site Will Not Work Correctly!

Important

  • -------------

بابلی ها

کشور بابل ، بابل یا بابل به معنای در اکدیان دروازه خدای است و ایرانیان آن را بابروچ ، ایالت باستانی بین النهرین نامگذاری می کردند که در گذشته به کشور سومر معروف بود و کشور سومر در بین رودخانه دجله و فرات ، واقع در جنوب بغداد ، اکنون در عراق قرار داشت. این قلمرو ...

Related Contents

سنگهای قیمتی قبل از تاریخ

اطلاعات کلی

-

...