Browser Doesn't support JavaScript,Site Will Not Work Correctly!

Important

  • -------------

سومری ها

تمدن سومری یکی از تمدن های باستانی است که در جنوب بین النهرین شناخته می شود. تاریخ آن از لوح های سفالی که به خط میخی نوشته شده بود ، شناخته شده بود و نام سومر در آغاز هزاره سوم قم در دوره ظهور هیتی ها ظاهر شد.

Related Contents

سنگهای قیمتی قبل از تاریخ

اطلاعات کلی

-

قدرت تابش سنگ

اسرار

-

...